oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Avize necesare

Acte necesare obtinere aviz mediu

1. Cerere tip
2. Certificat de urbanism (copie);
3. notificare (anexa nr. 1 din Ord. nr. 135/2010 al MMP)
4. Plan de situatie;
5. Plan de incadrare in zona a obiectivului;
6. Dovada achitarii tarifului la caseria Agentiei pentru Protectia Mediului (100 RON) sau dovada achitarii tarifului corespunzator in trezorerie

Acte necesare obtinere aviz sanepid (sanatatea populatiei)

Cerere tip – se obtine de la birou avize
Certificatul de urbanism
Memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor
Plan de situatie cu amplasamentul constructiei si distanta de la constructie la limita proprietate.
Plan de incadrare in zona
Fisa tehnica completata, semnata si stampilata de proiectantul lucrarilor
Act de proprietate pentru teren
Dosar cu sina
Copie chitanta plata pentru obtinere aviz sanitar

Acte Necesare Pentru Obtinerea Avizului De Amplasament – Retele Alimentare Cu Apa Si Canalizare

Cerere tip – se obtine de la birou avize
Certificatul de urbanism
Plan de situatie cu amplasamentul constructiei
Plan de incadrare in zona
Fisa tehnica completata, semnata si stampilata de proiectantul lucrarilor
Act de proprietate pentru teren
Copie carte de identitate
Dosar cu sina
Copie chitanta plata pentru obtinere aviz de amplasament
NOTA:
1. Taxa pentru avizul de amplasament este in jur de 105 lei ( martie 2009)
2. Termenul de emitere este de 30 zile calendaristice , insa avizul de amplasament se poate ridica cam dupa 10 zile.
3. Nu exista o taxa de urgenta !
4. Toate documentele se depun in copie xerox
5. Planul de situatie si planul de incadrare in zona se depun in doua exemplare.

Aviz Enel

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL DE AMPLASAMENT
Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) date de identificare a solicitantului;
b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;
c) denumirea obiectivului;
d) informatii energetice privind obiectivul daca va fi sau nu utilizator al retelei electrice, puterea aproximativa pentru care ar urma sa solicite racordarea la retea, tensiunea de utilizare etc.

In cazul solicitarii avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul consiliilor judetene sau locale, informatiile prevazute mai sus se cuprind in fisa tehnica.

Documentatia anexata cererii de emitere a avizului de amplasament, respectiv fisei tehnice, are o structura ce depinde de categoria construcTiei sau instalaTiei pentru care se solicita avizul. Aceasta va cuprinde, dupa caz:
a) certificatul de urbanism, in copie;
b) plan de incadrare in teritoriu, la scara, in 2 exemplare, vizat anexa la certificatul de urbanism;
c) plan de situaTie, respectiv plan privind construcTiile subterane, la scara, in 2 exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiTiei, vizat anexa la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei construcTii sau instalaTii, in plan orizontal si vertical faTa de puncte de reper fixe existente in teren pentru a putea fi stabilita poziTia faTa de reTelele electrice din zona;
d) studiu de coexistenTa pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reTeaua electrica a obiectivului sau instalaTiei pentru care se solicita avizul de amplasament; e) dovada achitarii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE
Consumator casnic nou
1. Cererea de racordare
Cererea de racordare cuprinde urmatoarele informaTii:
a) datele de identificare a locului de consum, a consumatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalaTiilor de la locul de producere sau consum pentru care se solicita racordarea;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalaTiei de utilizare de la locul de consum, puterea prevazuta a fi consumata si evoluTia acesteia;
d) eventuale indicaTii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informaTii pentru stabilirea acestuia;
e) declaraTia pe proprie raspundere a solicitantului referitor la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;
f) lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii.
2. Lista documentelor care compun documentatia anexata cererii de racordare:
• avizul de amplasament;
• chestionar pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
• lista de receptoare electrice;
• certificat de urbanism/autorizatie de construire;
• act care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii in care se constituie locul de consum (contract de vânzarecumparare, contract de inchiriere, extras de carte funciara);
• pentru spatiile inchiriate, acordul proprietarului pentru executarea de lucrari in instalaTiile electrice;
• plan de situaTie la scara cu amplasarea in zona a locului de consum (pentru construcTii noi sau modificari la cele existente planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii);
• copie dupa Avizul de racordare obTinut anterior (daca este cazul); • copie xerox dupa actul de identitate;
• studiul de soluTie pentru racordarea la RED (daca este cazul).
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE
Agent economic ( consumator/producator) nou
1. Cererea de racordare
Cererea de racordare cuprinde urmatoarele informaTii:
a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalaTiilor de la locul de producere sau consum pentru care se solicita racordarea: generatoare, instalaTii de distribuTie, instalaTii consumatoare etc;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalaTiei de utilizare de la locul de producere sau consum, puterea prevazuta a fi evacuata sau consumata si evoluTia acesteia;
d) eventuale indicaTii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informaTii pentru stabilirea acestuia;
e) declaraTia pe proprie raspundere a solicitantului referitor la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;
f) lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii. 2. Lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii de racordare:
• avizul de amplasament;
• chestionar pentru obtinerea avizului de racordare (doar pentru consumatori);
• lista de receptoare electrice (doar pentru consumatori);
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2
Tabel 2 si 3 (doar pentru consumatori racordati la 110 kV);
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2
Tabel 1 si 3 (doar pentru producatori);
• certificat de urbanism / autorizatie de construire;
• actele societatii (certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare);
• contul, banca;
• act care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii in care se constituie locul de consum/producere (contract de vânzarecumparare, contract de inchiriere, extras de carte funciara);
• pentru spaTiile inchiriate, acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalaTiile electrice (doar pentru consumatori);
• act care atesta dreptul de folosinTa asupra instalaTiei de utilizare (contract de vânzare/cumparare, contract de inchiriere, extras de carte funciara) daca aceasta a fost initial in patrimoniul altui utilizator;
• plan de situatie la scara cu amplasarea in zona a locului de consum/producere (pentru constructii noi sau modificari la cele existente planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii);
• copie dupa Avizul de racordare obTinut anterior (daca este cazul);
• valoarea daunelor in cazul intreruperii funcTionarii datorita indisponibilitaTilor din RED;
• studiul de soluTie pentru racordarea la RED (pentru producatori, consumatori racordaTi la 110 kV si, dupa caz, pentru alte categorii de consumatori). CONTACT PENTRU RACORARE
In vederea obtinerii avizului de amplasament va puteti adresa la SC Enel Distributie Banat/Dobrogea/Muntenia SA.
• Prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene sau locale;
• Direct;
• Prin intermediul unui imputernicit legal;
• Prin intermediul elaboratorului proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – PAC/PAD.

Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica va puteti adresa la SC Enel DistribuTie Banat/Dobrogea/Muntenia SA dupa cum urmeaza:
• Direct;
• Prin imputernicit legal;
• Prin proiectant de specialitate;
• Prin furnizor.

Cererea si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la SC Enel DistribuTie Banat/Dobrogea/Muntenia SA

Adresele unitatilor teritoriale de retea si a centrelor de exploatare ale SC ENEL DISTRIBUTIE Banat/Dobogea/Muntenia sunt prezentate in sectiunea Contact