oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Etape in procesul de autorizare

1. Emiterea certificatului de urbanism, urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii depusa de solicitant ;

2. Evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului ;
3. Notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;
4. Emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;
5. Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz; Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului este, dupa caz, declaratia autoritatii pentru protectia mediului, decizia etapei de incadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000.”
6.   Elaborarea documentatiei tehnice – D.T.;
7. Depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente :
a)   certificatul de urbanism
b)   dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c)   documentatia tehnica – D.T.;
d)   avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
e)   actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f)    dovada privind achitarea taxelor legale.
8. Emiterea autorizatiei de construire. Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
*** Notatiile “PAC”, “POE” si “PAD” sunt inlocuite cu “DTAC”, “DTOE” si “DTAD”, conform OUG 214/2008
*** Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. – si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.
CERTIFICATUL DE URBANISM
 • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica – D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
 • Certificatul de urbanism NU confera dreptul de a executa lucrari de constructii
 • Solicitantul – poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la imobil – teren sau constructii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.
Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism
 • cerere-tip (formularul-model F.1 – “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”) completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz -, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
Emiterea Certificatului de Urbanism
 • certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, dar, în realitate, perioada de emitere variază de la câteva zile, în cazul primăriilor de comune, la câteva luni, la primăriile de sector din Bucureşti.
Valabilitatea certificatului de urbanism
 • Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de :
  • scopul pentru care a fost solicitat;
  • complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;
  • mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat
 • Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism : se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original. O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.
 • Taxa aferentă eliberării acestui act este modică, depinzând de dimensiunile şi amplasamentul terenului, ea nedepăşind 100-200 de lei.
 • Certificatul de urbanism se solicita pentru :
  • proiectarea si executarea lucrarilor de constructii (sau desfiintare) de orice fel si pentru care este necesara autorizatia de construire/ desfiintare;
  • concesionari de terenuri;
  • adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate;
  • cereri in justitie;
  • operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect impartiri sau comasari de parcele, solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la imobil;
Certificatul de urbanism cuprinde toate informatiile cunoscute referitoare la:
 • Regimul juridic – natura proprietatii (publica, privata); dreptul de proprietate asupra imobilului (teren/ constructii; situarea acestuia in perimetrul intravilan sau in extravilan; eventuala includere in listele monumentelor istorice si/ sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora, servituti care greveaza imobilul (in conformitate cu Codul Civil), restrictii de construire impuse prin documentatii de urbanism legal aprobate.
 • Regimul economic – utilizarea (functiunea) actuala si propusa pentru zona (UTR) in care este dispus terenul (stabilita prin PUG sou PUZ aprobat; se precizeaza utilizarile admise cu conditionari si utilizarile interzise).
 • Regimul tehnic – conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor sau ale interventiilor la constructii existente, pentru autorizarea directa, impuse conform reglementarilor urbanistice din RLU – PUG, dupa caz prin PUZ sau PUD aprobat pentru imobilul (teren sau teren si constructii) la care se refera certificatul de urbanism.
 • Avizele si acordurile, proiectele, studiile si alte documente prevazute, dupa caz, prin certificatul de urbanism ca fiind necesare pentru emiterea autorizatiei de construire; cand nu exista documentatii de urbanism aprobate sau acestea nu contin elementele necesare autorizarii directe sau daca se solicita o derogare de la RLU, in cazuri bine intemeiate, prin certificatul de urbanism se poate impune elaborarea unui PUZ sau PUD; in acest ultim caz obtinerea avizelor/ acordurilor si intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire va putea fi facuta numai dupa avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ sau PUD) cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor acesteia.
Emiterea avizelor si acordurilor (stabilite prin certificatul de urbanism )
 • Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism si care privesc asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se solicita si se obtin de catre investitor/solicitant de la autoritatile competente in domeniu, inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile competente
 • Avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism si obtinute de catre solicitant, devin parte integranta din autorizatia de construire.
 • Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
 • Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
 • O parte dintre avize sunt emise de către diferite autorităţi şi se referă la probleme de sănătate publică, mediu, regimul apelor de suprafaţă şi din subsol, arii protejate şi monumente ale naturii, paza contra incendiilor, monumente istorice, intervenţii pe clădirile existente, etc., iar o altă parte, de către furnizorii de utilităţi: energie electrică, gaz, apă-canal, salubritate.
 • Durata emiterii avizelor difera în funcţie de fiecare caz în parte, dar şi în funcţie de modul în care lucrează avizatorii (unele dintre instituţiile în cauză eliberând avizul doar după o inspecţie la faţa locului), ea nedepăşind, totuşi, în mod normal, două luni.
 • Costurile avizelor variază in functie de  condiţiile specifice, intre 50-200 lei.
 • Unele primării solicită, în afara avizelor obişnuite, şi alte acte precum declaraţie pe proprie răspundere că terenul în cauză nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol în justiţie, acordul vecinilor, precum şi diferite expertize şi studii tehnice.
 • Avize uzuale, precizate in Certificatul de Urbanism:
  • Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (pentru teren in zona agricola);
  • exploatare retele de apa, canal – Compania Nationala Apele Romane;
  • exploatare retele electrice – Electrica;
  • exploatare retele de gaze naturale – Distrigaz;
  • salubritate;
  • retele telefonie si internet;
  • avizul Ispectiei de Stat in Constructii
  • aparararea impotriva incendiilor – Pompieri;
  • apararea civila – Apararea Locala Antiaeriana;
  • sanatatea populatiei – Directia de Sanatate Publica SANEPID;
  • Admininistatia drumurilor si podurilor;
  • Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala;
  • Autoritatea Romana de Aviatie – daca terenul se afla in proximitatea unui aeroport;
  • MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar;
  • Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla intr-o zona de interes arheologic;
  • protectia mediului – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.
 • Documentele de natura juridica si administrativa a caror obtinere este numai de competenta beneficiarului :
  • Dovada dreptului de proprietate asupra terenului/constructiilor, intabulat in Cartea Funciara, in copie legalizata (titlul de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de partaj voluntar, act de donatie, certificat de mostenire, hotarari iudecatoresti definitive de reconstituire sau de recunoastere a dreptului de proprietate, contract de concesiune, de comodat ori de inchiriere al terenului/ constructiilor);
  • Documentatia cadastrala – fisa bunului imobil (teren/ constructii) si planul de delimitare a imobilului;
  • Declaratia pe proprie raspundere, autentificata de un notar public, prin care se precizeaza ca nu sunt pe rolul instantelor judecatoresti litigii privin dreptul de proprietate asupra terenului/ constructiilor care fac obiectul autorizatiei de construire/desfiintare;
  • Acordurile notariale exprimate de proprietarii imobilelor invecinate, in cazurile cand acestea sunt afectate de lucrarile propuse, cum ar fi: alipirea la calean cu o constructie invecinata care necesita subzidiri sau consolidari ale acesteia; imprejmuiri pe limitele dintre proprietati; functiunile noii constructii sunt poluante; schimbarea totala sau partiala a destinatiei unei parti (apartament sau alte spatii) din cladiri colective de locuit existente, daca prin natura noii functiuni se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);
  • Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (unde este cazul);
  • Certificat privind atribuirea unui nou numar postal (daca este cazul);
  • Certificat de atestare a valorii fiscale a constructiei, eliberat de serviciul (directia) de
   taxe si impozite locale din cadrul primariei, in cazul solicitarii autorizatiei de desfiintare, pentru calcularea taxei de autorizare;
  • Alte acorduri legale privind situatia patrimoniala a terenului, etc;
  • Contractul cu o societate comerciala de salubritate pentru transportul si depunerea in locuri autorizate a deseurilor rezultate din lucrarile de construire sau de demolare;
  • Dovada luarii in evidenta a partii de arhitectura din proiectul pentru autorizatia de construire/desfiintare PAC/PAD, a carui obtinere este numai de competenta arhitectului cu drept de semnatura.